Garbell rotatiu TROM

 • Indicat per a la selecció continuada per rotació de residus Industrials, envasos, RSU i afinament de fracció orgànica.
 • Es subministren amb diferents diàmetres i longituds de cribratge, així com amb tamisos amb obertures de geometries i mides adaptades al material, volum i necessitats específiques del client.
 • El garbell rotatiu Reverter es diferencia pel seu sistema de flotació pel qual les rodes estan fixades sobre una base que permet un moviment pivotant, descansant sobre un amortidor pneumàtic, que aporta una important millora respecte als sistemes tradicionals. L’amortidor absorbeix el diferencial de masses amb el pas del producte per l’interior del cilindre i aporta grans avantatges com:
  • Reducció de la vibració en l’estructura de suport i capotatge.
  • Reducció del soroll.
  • Estructura de suport més lleugera.
  • Reducció d’esforços en els eixos de les rodes. Menor manteniment i trencaments.
 • El cilindre està format per una estructura autoportant amb bigues en tota la longitud tipus HEB o UPN, que uneixen totes les virolles de rodament. Les xapes de filtració estan fixades amb cargols per facilitar el seu manteniment i totes les xapes en contacte amb el material a tractar són d’acer antidesgast, que augmenta notablement la seva vida útil.
 • L’accés total està garantit per a la neteja o manteniment gràcies a les comportes en ambdós costats del carenat i de la porta amb rampa per a l’accés al cilindre, que permet l’accés a l’interior i exterior de les malles de cribratge.